Darmowa dostawa od 99,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Spis treści
Regulamin sklepu internetowego www.hpi.pl

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep internetowy hpi.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez firmę HPI Polska , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 95-050, Konstantynów Łódzki ul. Klonowa 14, posiadającym adres e-mail: sklep@hpi.pl, identyfikującym się numerem NIP 7260125541, zwanego dalej „Sprzedającym”.
1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży artykułów modelarskich prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
1.3. Regulamin sklepu internetowego hpi.pl, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hpi.pl, w zakładce Regulamin (http://www.hpi.pl/ Regulamin-cterms-pol-18.html). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.
1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „Konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.
1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy. Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024x768 pikseli.
1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

2. Dokonywanie zakupów
2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 8.00 – 16.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.
2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem w/w elementów będą prawnie wiążące dla stron.
2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Zarejestruj się (https://hpi.pl/client-new.php?register), lub bez rejestracji. Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.
2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient: otwiera stronę internetową www.hpi.pl, opcjonalnie - loguje się do swojego konta, dostępnego w zakładce Zaloguj się (https://hpi.pl/signin.php), kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego, akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.
2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Towaru. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
2.8. Potwierdzenie dostępności Towaru i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.
2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Dostawa Towaru
3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.7 powyżej. Aktualnie dostępne sposoby oraz koszty dostawy określone są także na stronie głównej Sklepu internetowego (http://www.hpi.pl/ ).
3.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności przelewem, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.7. powyżej, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy lub klient zamówił produkty niedostępne w magazynie w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień na produkty niedostane w magazynie w dniu złożenia zamówienia czas oczekiwania na dostawę każdorazowo jest ustalany indywidualnie.
3.3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu.

4. Płatności.
4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden ze podanych sposobów, podanych w zakładce Sposoby płatności (http://hpi.pl/Sposoby-platnosci-cterms-pol-17.html).
4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia. 4.3. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu. Standardowo Sprzedający dokumentuje sprzedaż paragonem, który doręcza wraz z Towarem. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedającego niezbędnych danych do faktury.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
5.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz jego realizacji, a także formularz odstąpienia od umowy sprzedaży dostępne są w zakładce: Odstąpienie od umowy sprzedaży (http://hpi.pl/Odstapienie-od-umowy-cabout-pol-11.html).
5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanemu przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar, na następujący adres: HPI Polska, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul.Klonowa 14,
5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta.
5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadkach umów sprzedaży:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – powyższe dotyczy np. akumulatorów wymagających niezwłocznego sformatowania;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.6. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

6. Reklamacje.
6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.
6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie www.hpi.pl/rma-list.php lub w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta. Preferujemy formularz zgłoszenia reklamacji na stronie www,hpi.pl dostępny po zalogowaniu Klienta na swoje konto.
6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem punktu
6.5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi. 6.5. Jednakże Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
6.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
6.7. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. 6.8. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.
6.9. Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni, (od 01.01.2023 14 dni) liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
6.10 Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany w punkcie 5.2. powyżej. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

7. Gwarancja jakości
7.1. Sprzedający w ramach gwarancji producenta udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie Towaru, wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji producenta jest różny w zależności od grupy towarów. Szczegóły dotyczące okresu gwarancji producenta określa instrukcja dołączona indywidualnie do każdego produktu / towaru, chyba że opis Towaru podany w ofercie, na podstawie której zawarto umowę sprzedaży, stanowi inaczej. W takim przypadku okres gwarancji producenta jest zgodny z informacją zawartą w ofercie. Okres gwarancji producenta liczy się od daty odbioru Towaru przez Klienta.
7.2. Gwarancja producenta obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.
7.3. Gwarancja producenta nie dotyczy usterek wynikających z nieprawidłowego montażu, z użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, z zaniedbania ze strony użytkownika ani ze zużycia.
7.4 Zgłoszenie wady Towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady oraz dostarczenia wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu w sklepie Sprzedającego. Oświadczenie Klienta o zgłoszeniu wady powinno zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru.
7.5. Wadliwy Towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu. Preferujemy opakowanie oryginalne które jest przystosowane do odpowiedniego zabezpieczenia Towaru w transporcie.
7.6. Klient jest zobowiązany dostarczyć Towar do reklamacji we własnym zakresie do serwisu firmy HPI Polska, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Klonowa 14 . Po naprawie Towar zostanie wydany Klientowi z magazynu serwisu HPI Polska, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Klonowa
7.7. Klient powinien dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku, będącym częścią składową Towaru, gdyż mogą one zostać utracone w wyniku naprawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, które znajdowały się w pamięci Towaru, dostarczonego do Sprzedającego.
7.8 W razie stwierdzenia wady Towaru, Klientowi przysługują następujące uprawnienia z tytułu gwarancji: naprawa Towaru, lub, gdy będzie to niemożliwe albo bardzo utrudnione: wymiana Towaru na nowy, a gdy także to będzie niemożliwe albo bardzo utrudnione obniżenie ceny lub jej zwrot za zwrotem Towaru.
7.9. Naprawiony lub wymieniony Towar, Sprzedający udostępnia Klientowi do odbioru w swoim magazynie mieszczącym się pod adresem HPI Polska, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Klonowa 14.
7.10. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: a. po upływie okresu gwarancji; b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający; c. w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedającego i producenta Towaru; d. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Towaru; e. w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady Towaru powstały na skutek: - szkodliwego promieniowania, - jakiegokolwiek urazu mechanicznego, - zwarcia instalacji elektrycznej; f. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.
7.11. Sprzedający rozpatruje reklamację i wykonuje swoje obowiązki, z niej wynikające, w następujących terminach: niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni, jeżeli wada może być zdiagnozowania przez Sprzedającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni, jeżeli zdiagnozowanie wady wymagać będzie uzyskania opinii producenta Towaru, co do charakteru wady oraz możliwości jej naprawy.
7.12. W przypadku, gdy uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują stwierdzonej usterki, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta. W tym wypadku Klient może zlecić Sprzedającemu naprawę Towaru za odpowiednią opłatą. Koszt naprawy zostanie przedstawiony Klientowi po rozpoznaniu przez serwis Sprzedającego, albo producenta, źródła usterki. Jeżeli Klient po otrzymaniu wyceny zrezygnuje z odpłatnej naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów diagnozy w wysokości odpowiednio: 30 zł w razie diagnozy w serwisie Sprzedającego oraz 50 zł w razie diagnozy w serwisie producenta.
7.13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionego Towaru, wydanego mu przez Sprzedającego zgodnie z punktem 7.9. powyżej, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.
7.14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Ochrona danych osobowych
8.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem,według RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1. Nasza firma przetwarza dane osobowe pozyskane od klientów w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży.
  3. Przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu.
  4. Jesteśmy administratorem tych danych osobowych.Okres przetwarzania danych osobowych jest na czas nieokreślony.
  5. Każdy klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Zobowiązujemy się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Jako Sklep nie będziemy wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednie ustawy prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
8.2. Polityka prywatności stosowana przez Sklep internetowy, w tym dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów oraz plików cookies, określona jest w zakładce Polityka prywatności (http://hpi.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html ).

9. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
9.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl ., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt (http://hpi.pl/contact-pol.html ).
9.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.
9.7. Regulamin obowiązuje od dnia 31.11.2017r . Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Regulamin sklepu internetowego www.hpi.pl obowiązujący do dnia 31.11.2017 r. dostępny http://hpi.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html


MODERACJA > Własne podstrony (CMS) > Zasady > Regulamin
Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 690 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-16
Super!
2024-06-13
Wszystko dobrze :)
pixelpixel